អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កត្តា​ជំរុញ​ចិត្ត​

    «ប្រសិនបើ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​មិន​មែន​ជា​កត្តា​ជំរុញ​ចិត្ត​យើង​ទេ នោះ​កុំ​សង្ឃឹម​ថា យើង​អាច​បំពេញ​បេសកកម្ម​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​បាន​ឡើយ។»​ (William MacDonald) More