អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កាន់តែ​ចំណាយ​ពេល

    «កាល​ណា​យើង​កាន់​តែ​ចំណាយ​ពេល​អធិស្ឋាន នោះ​យើង​ក៏​នឹង​កាន់​តែ​ចង់​ចំណាយ​ពេល​អធិស្ឋាន​ថែម​ទៀត។» (Bonnie McKernan) More