អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​កុហក​៥​យ៉ាង​អំពី​ការ​មើល​រូប​មិន​គប្បី

    អំពើ​បាប​របស់​លោក​អ្នក​នឹង​ដើរ​ទាន់​លោក​អ្នក (ជនគណនា ៣២:២៣)។ វា​ចង់​ទាញ​នាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​ទៅ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​វា និង​ឲ្យ​លោក​អ្នក​គិត​ថា ខ្លួន​ជា​ម្ចាស់​របស់​ខ្លួន មាន​សន្តិភាព មិន​ឲ្យ​លោកអ្នក​រវីរវល់​នឹង​អ្វី​ទាំង​អស់ តែ​បន្ទាប់​មក​វា​នឹង​ត្របាក់​លេប​លោក​អ្នក រួច​ខ្ជាក់​ចេញ​មក​វិញ (១ពេត្រុស ៥:៨)។ អាន​បន្ថែម