អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ទូន្មាន

    «អ្នក​ស្រឡាញ់​ការ​ចេះ​ដឹង តែង​តែ​ចូល​ចិត្ត​ទទួល​ការ​ទូន្មាន រីឯ​អ្នក​ដែល​មិន​ព្រម​ទទួល​ការ​រិះ​គន់ ​ជា​មនុស្ស​ល្ងីល្ងើ។» (សុភាសិត ១២:១) អាន​បន្ថែម