អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ប្រសូត​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ

    «ដ្បិត​ជា​ដំបូង ការ​ប្រសូត​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​គឺ​ជា​ការ​ដែល​ព្រះ​បាន​យាង​មក​យក​កំណើត៖ នោះ​គឺ​ជា​ការ​ដែល​ព្រះ​បាន​យក​សណ្ឋាន​ជា​មនុស្ស​លើ​ទ្រង់​ផ្ទាល់ ដែល​នោះ​គឺ​ជា​រឿង​ដ៏​អាថ៌កំបាំង ហើយ​អស្ចារ្យ ដែល​យើង​ត្រូវ​ជឿ​ជាជាង​គ្រាន់តែ​ផ្ដល់​អត្ថន័យ»។ (C.H Spurgeon) More

  • in

    ការ​ប្រសូត​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​

    «ការ​ប្រសូត​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់។ នោះ​ឯង​ជា​អ្វី​ដែល​ពួក​អ្នក​គង្វាល​ជា​អ្នក​ដែល​ធ្វើ​ការ​យ៉ាង​នឿយហត់​បាន​អបអរ​សាទរ​យ៉ាង​រំភើប​ញាប់ញ័រ​ក្រៃលែង!»។ (Dan Schaeffer) More