អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ប្រែ​ចិត្ត​ដោយ​មិន​ផ្លាស់ប្ដូរ?

    ការ​ជា​សះស្បើយ​មិនមែន​ជា​ការ​ដែល​យើង​កែប្រែ​ចិត្ត​នោះ​ឡើយ ហើយ​ការ​ដែល​យើង​កែប្រែ​ចិត្ត ក៏​​មិនមែន​ជា​ការ​ដែល​យើង​ជា​សះស្បើយ​នោះ​ដែរ។ អាន​បន្ថែម

  • in

    តើ​យើងខ្ញុំ​ជា​អ្នកណា?

    ប្រសិនបើ​ជីវិត​លោកអ្នក​មាន​លក្ខណៈ​ដូច​ជា​មនុស្ស​ដទៃ​ជា​ច្រើន​ទៀត នោះ​ជីវិត​លោកអ្នក​ក៏​មាន​ពេញ​ទៅ​ដោយ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជា​មិន​ខាន។ អាន​បន្ថែម