អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ពិឃាត

    «ព្រះ​ជាម្ចាស់​ផ្ទាល់ គឺ​ជា​តួ​អង្គ​ចម្បង​ក្នុង​ការ​ពិឃាត​ព្រះ​រាជបុត្រា​ទ្រង់ អញ្ចឹង​ហើយ​បាន​ជា​សំណួរ​ចម្បង​គឺ​មិន​មែន​សួរ​ថា «តើ​ជាតិ​សាសន៍​មួយ​ណា​ជា​អ្នក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ព្រះ​យេស៊ូវ​សុគត​នោះ?» ប៉ុន្តែ​គួរ​សួរ​បែប​យ៉ាង​ដូច្នេះ​វិញ​ថា «តើ​ការ​សុគត​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ផ្ដល់​អ្វី​ខ្លះ​ដល់​មនុស្ស​លោក?»»​(John Piper) អាន​បន្ថែម