អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជីវិត​ដ៏​មិន​ចេះ​សាប​សូន្យ​

    (ការ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​បង្ហាញ​ថា ទ្រង់​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ព្រះ​ផង និង​ជា​មនុស្ស​ផង ហើយ​ទ្រង់​បាន​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​ដ៏​មិន​ចេះ​សាប​សូន្យ​ឡើង។»​(John Piper) អាន​បន្ថែម