អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការសម្រាក

    «ដូច្នេះ យើង​មិន​ត្រូវ​គិត​ថា ការ​សម្រាក​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​គ្រាន់ និង​ញ៉ាំ​ឲ្យ​បាន​ទៀង​ទាត់​មិន​មាន​សារៈសំខាន់​ក្នុង​ការ​តយុទ្ធ​នឹង​អារម្មណ៍​មិន​នឹងនរ​នៅ​ពេល​ថ្វាយ​បង្គំ​នោះ​ទេ។» (Matthew Westerholm) អាន​បន្ថែម