អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កុំ​ភ្លេច​ធ្វើគុណ

    «កុំ​ឲ្យ​ភ្លេច​នឹង​ធ្វើ​គុណ ហើយ​ចែក​ចាយ​ឡើយ ដ្បិត​ព្រះ​ទ្រង់​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​នឹង​គ្រឿង​បូជា​យ៉ាង​នោះ។» (ហេប្រឺ ១៣:១៦) អាន​បន្ថែម

  • in

    ចូរ​កុំ​ភ្លេច​ឱវទ​ឪពុក​ម្ដាយ

    «កូន​អើយ កុំ​ឲ្យ​ភ្លេច​ឱវាទ​អញ​ឡើយ គួរ​ឲ្យ​ចិត្ត​ឯង​កាន់​តាម​បណ្ដាំ​របស់​អញ​ទាំង​ប៉ុន្មាន ដ្បិត​សេចក្ដី​ទាំង​នោះ​នឹង​បន្ថែម​ឲ្យ​ឯង​បាន​ថ្ងៃ​វែង និង​អាយុ​យឺន​យូរ ព្រម​ទាំង​សេចក្ដី​សុខ​ផង។» (សុភាសិត ៣:១-២) អាន​បន្ថែម