អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    គន្លឹះ​៦​យ៉ាង​សម្រាប់​ការ​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ

    ការ​ដែល​យើង​សួរ​នាំ​នូវ​សំណួរ​ទៅ​កាន់​កូនៗ​របស់​យើង ខណៈ​ពេល​ដែល​យើង​កំពុង​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ ការ​នោះ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគេ​ចេះ​មាន​ការ​ផ្ចង់​គំនិត​យ៉ាង​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់ ហើយ​ក៏​នឹង​ជួយ​ដល់​ពួកគាត់​ឲ្យ​យល់​នូវ​សាច់រឿង​ទាំង​មូល ក៏​ដូច​ជា​ការ​ជួយ​ឲ្យ​ពួកគាត់​យល់​នូវ​អ្វី​ដែល​ពួកគាត់​បាន​រៀន​មក​អនុវត្ត​ក្នុង​ជីវិត​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​ពួកគាត់​ផង​ដែរ។ អាន​បន្ថែម

  • in

    ការ​ស្ដាប់​បង្គាប់​ឪពុក​ម្ដាយ

    កូនៗ​ដែល​ស្ដាប់​បង្គាប់ ហើយ​គោរព​ឪពុកម្ដាយ​នឹង​ទទួល​បាន​ព្រះ​ពរ។ មាន​សេចក្តី​ពិត​ពីរ​យ៉ាង​ដែល​មាន​ទំនាក់​ទំនង​គ្នា​យ៉ាង​ជិត​ស្អិត អាន​បន្ថែម