អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចូរ​ទុក​ចិត្ត​លើ​ខ្លួន​ឯង​ណា​កូន​ណា!

    ឯ​ចិត្ត​ជា​គ្រឿង​បញ្ឆោត​លើស​ជាង​ទាំង​អស់ ហើយ​ក៏​អាក្រក់​ហួស​ល្បត់​ផង តើ​អ្នក​ណា​នឹង​អាច​ស្គាល់​បាន – យេរេមា ១៧:៩ អាន​បន្ថែម