អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    របៀប​ថ្វាយ​សិរីល្អ​ដល់​ព្រះ​​នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ

    ចូរ​ឱប​ក្រសោប​អំណោយ​ទាន​នោះ ហើយ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ដ៏​ល្អ​លើ​ជំនាញ​ទាំង​នោះ​ចុះ។ ការ​ពឹង​ពាក់ និង​ភាព​ស្មោះត្រង់ គឺ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ការ​លូតលាស់​ខាង​ឯ​ជំនាញ។ អាន​បន្ថែម