អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ក្នុង​ជីវិត​យើង

    «ដ្បិត​គឺ​ជា​ព្រះ​ហើយ ដែល​បណ្ដាល​ចិត្ត​អ្នក​រាល់​គ្នា ឲ្យ​មាន​ទាំង​ចំណង់​ចង់​ធ្វើ ហើយ​ឲ្យ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​តាម​បំណង​ព្រះ​ហឫទ័យ​ទ្រង់​ដែរ។» (ភីលីព ២:១៣) អាន​បន្ថែម