អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជ្រាប​នូវ​តម្រូវការ​

    «ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជ្រាប​នូវ​តម្រូវការ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​យើង។ ពេល​ខ្លះ​យើង​ត្រូវការ​ពន្លឺ​ព្រះ​អាទិត្យ ហើយ​ពេល​ខ្លះ​យើង​ក៏​អាច​ដក​ប្រយោជន៍​ពី​ព្យុះភ្លៀង​ផង​ដែរ។»​ (Martyn Llyod-Jones) អាន​បន្ថែម