អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    គោល​បំណង

    «គោល​បំណង​នៃ​ព្រះ​វរបិតា​ដែល​គង់​នៅ​ស្ថាន​សួគ៌​ក្នុង​ការ​ផ្ចាញ់​ផ្ចាល​យើង​គឺ​ដើម្បី​ជួយ​យើង មិន​មែន​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ឈឺចាប់​នោះ​ទេ»។ (Bryan Chapell) អាន​បន្ថែម

  • in

    ព្រះ​អង្គ​ជ្រាប

    ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជ្រាប​ពី​ការ​ឈឺចាប់ ការ​ខកចិត្ត និង​ការ​យល់​ច្រឡំ​របស់​លោក​អ្នក​ច្រើន​ជាង​ការ​ដែល​លោក​អ្នក​គិត​ថា​ខ្លួន​ឯង​យល់​បាន​ទៅ​ទៀត។ អាន​បន្ថែម