អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    យើង​ដឹង

    «យើង​ដឹង​ទៀត​ថា អ្វីៗ​ទាំង​អស់​ផ្សំ​គ្នា​ឡើង ដើម្បី​ឲ្យអស់​អ្នក​ស្រឡាញ់​ព្រះជាម្ចាស់ បាន​ទទួល​ផល​ល្អ​ គឺ​អ្នក​ដែល​ព្រះអង្គ​បាន​ត្រាស់​ហៅ​មក ស្រប​តាម​គំរោងការ​របស់​ព្រះអង្គ។» (រ៉ូម ៨:២៨) អាន​បន្ថែម

  • in

    សូម​ភ្លក់

    «ឱ​សូម​ភ្លក់​មើល​ឲ្យ​ដឹង​ថា ព្រះ​យេហូវ៉ា​ទ្រង់​ល្អ​ចុះ មាន​ពរ​ហើយ មនុស្ស​ណា​ដែល​ពឹង​ជ្រក​ក្នុង​ទ្រង់។» (ទំនុកដំកើង ៣៤:៨) អាន​បន្ថែម