អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ទទួល​ដំណឹង​ល្អ

    «ដំណឹងល្អ គឺ​សម្រាប់​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា មិន​ថា​ក្នុង​ក្រសែភ្នែក​របស់​លោកីយ៍ លោកអ្នក​ជា​អ្នក​មាន​បាប​តិច ឬ​ជា​មេបាប​នោះ​ទេ លោកអ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ស្មើ​គ្នា​ក្នុង​ការ​ទទួល​ដំណឹងល្អ»។ (Martyn Lloyd-Jones) អាន​បន្ថែម