អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទឹកភ្នែក​

    «ទឹក​ភ្នែក​នឹង​មាន​នៅ​ជាប់​អស់​មួយ​យប់​ក៏​បាន តែ​ព្រឹក​ឡើង គង់​នឹង​មាន​សេចក្ដី​អំណរ​ឡើង​ដែរ។» (ទំនុកដំកើង ៣០:៥) អាន​បន្ថែម

  • in

    ទឹក​ភ្នែក

    «បើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​ដែល​ព្រះ​កន្សែង នោះ​ព្រះ​អង្គ​ក៏​នឹង​មិន​អាច​ជូត​នូវ​រាល់​ទឹក​ភ្នែក​របស់​ខ្ញុំ​ចោល​បាន​ដែរ។» (Charles Spurgeon) អាន​បន្ថែម