អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទ្រព្យសម្បត្តិ​និយម

    «យើង​អាច​ធ្វើ​សេចក្ដី​សន្និដ្ឋាន​ដោយ​មាន​ទំនុក​ចិត្ត​ថា ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី​មិន​បាន​រាប់​ថា ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​និយម គឺ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​មួយ​នៃ​ការ​ដើរ​តាម​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ទេ។» (Ajith Fernando) អាន​បន្ថែម