អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    ការ​អង្វរ​ក​មួយ​សម្រាប់​ភាព​គ្មាន​ទោស

    ខ្ញុំ​ចង់​ពូកែ​ធ្វើ​ការ​ល្អ។ តាម​ពិត ខ្ញុំ​ចង់​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ជំនាញ​ធ្វើ​ការ​ល្អ។ យ៉ាង​ហោច​ណាស់ ខ្ញុំ​ចង់​ធ្វើ​ដូច​នោះ​នៅ​ពេល​ខ្ញុំ​កំពុង​ធ្វើ​បាន​យ៉ាង​ល្អ។ ប៉ុន្តែ នៅ​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ពិចារណា​អំពី​ខ្លួន​ខ្ញុំ ខ្ញុំ​ក៏​ឃើញ​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ពិត​ប្រាកដ​មួយ​ខាង​សេចក្ដី​អាក្រក់​ផង​ដែរ។ សេចក្ដី​ប៉ងប្រាថ្នា​ទាំង​នេះ​ច្បាំង​គ្នា​នៅ​ក្នុង​ខ្ញុំ គឺ​ការ​ប៉ង​ប្រាថ្នា​ចង់​បំពេញ​ចិត្ត​ខ្ញុំ​ដោយ​ការ​ល្អ និង​ការ​ប៉ងប្រាថ្នា​ចង់​បំពេញ​ចិត្ត​ខ្ញុំ​ដោយ​ការ​អាក្រក់។ អាន​បន្ថែម