អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    នគរ​ព្រះ

    «ចូរ​ស្វែង​រក​នគរ នឹង​សេចក្ដី​សុចរិត​នៃ​ព្រះ​ជា​មុន​សិន ទើប​គ្រប់​របស់​ទាំង​នោះ នឹង​បាន​ប្រទាន​មក​អ្នក​រាល់​គ្នា​ថែម​ទៀត​ផង។» (ម៉ាថាយ៦:៣៣) អាន​បន្ថែម