អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មាន​ចំណុច​ល្អ​អ្វី?

    «តើ​មាន​ចំណុច​ល្អ​អ្វី​ក្នុង​យើង​ដែល​បណ្ដាល​ឲ្យ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បញ្ជូន​ព្រះ​រាជបុត្រា​តែ​មួយ​គត់​របស់​ទ្រង់​ឲ្យ​មក​សុគត​សម្រាប់​បាប​របស់​យើង? គ្មាន​ចំណុច​ល្អ​អ្វី​ទេ!» (Sinclair Ferguson) អាន​បន្ថែម