អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​រក្សា​ទុក

    «មាន​ពរ​ហើយ អស់​អ្នក​ដែល​រក្សា​ទុក​នូវ​សេចក្ដី​បន្ទាល់​របស់​ទ្រង់ ជា​អ្នក​ដែល​ស្វែង​រក​ទ្រង់​ឲ្យ​អស់​ពី​ចិត្ត។» (ទំនុកដំកើង ១១៩:២) អាន​បន្ថែម