អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បាន​ស្រឡាញ់

    «…ព្រះ​គ្រីស្ទបាន​ស្រឡាញ់​ក្រុមជំនុំ​ហើយ​បាន​ប្រគល់​អង្គ​ទ្រង់​សម្រាប់​ក្រុម​ជំនុំ​ដែរ។» (អេភេសូរ ៥ :២៥ គកស) អាន​បន្ថែម