អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ប្រវត្តិសាស្ត្រ​មនុស្ស

    «ប្រវត្តិសាស្ត្រ​មនុស្ស​លោក​គឺ​ជា​ដំណើរ​រឿង​ដ៏​យូរ​លង់ ហើយ​អាក្រក់​ត្រង់​ថា​ពួកគេ​ព្យាយាម​ស្វែងរក​អ្វីៗ​ផ្សេង​ទៀត​ក្រៅ​ពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ដែល​នឹង​នាំ​ឲ្យ​ពួកគេ​មាន​ភាព​អរសប្បាយ»។ (C.S. Lewis) អាន​បន្ថែម