អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ផែនការចម្បាំង

    «ផែនការចម្បាំង៖ អធិស្ឋាន ឥតឈប់ឈរ (១ថែស្សាឡូនីច ៥:១៧) ច្បាំង ចូរពាក់គ្រប់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះ (អេភេសូរ ៦:១១) ទុកចិត្ត ក្រោយពីបានតយុទ្ធសព្វគ្រប់ហើយ នោះឲ្យនៅតែឈរមាំដដែល អេភេសូរ ៦:១៣»។ អាន​បន្ថែម