អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បុរស​ពេញ​លក្ខណៈ

    «ចំណុច​ស្នូល​នៃ​ភាព​ជា​បុរស​ពេញ​លក្ខណៈ គឺ​ជា​ស្មារតី​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​ដឹក​នាំ ការ​ផ្គត់ផ្គង់ និង​ការ​មើល​ថែ​ការពារ​មនុស្ស​ស្រីតាម​របៀប​ដែល​សម​ស្រប​ទៅ​នឹង​​ទំនាក់​ទំនង​ផ្សេងៗ​គ្នា​របស់​មនុស្ស​ប្រុស។» (John Piper) អាន​បន្ថែម

  • in

    តើ​ខ្ញុំ​គួរ​រៀបការ​ជាមួយ​បុរស​នោះ​ឬ​អត់?

    ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាឱកាសមួយ ដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែយល់អំពីដំណឹងល្អ។ ហើយវាក៏ជាឱកាសមួយ ដើម្បីឲ្យយើងបង្ហាញអំពីដំណឹងល្អដល់លោកីយ៍ដែលកំពុងស្លាប់ ដល់លោកីយ៍ដែលមិនស្គាល់ពីគន្លឹះនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ដូចនេះទាល់តែសោះ។ អាន​បន្ថែម