អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចូរ​មក​ឯ​ខ្ញុំ

    «អស់​អ្នក​ដែល​នឿយ​ព្រួយ ហើយ​ផ្ទុក​ធ្ងន់​អើយ ចូរ​មក​ឯ​ខ្ញុំ ខ្ញុំ​នឹង​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ឈប់​សំរាក​។» (ម៉ាថាយ ១១​:២៨)​ More