អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ថ្កោល​ទោស​

    «ពេល​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​ក្នុង​ការ​ថ្កោល​ទោស​ជាតិ​សាសន៍​ណា​មួយ ព្រះ​អង្គ​ធ្វើ​ការ​នោះ​ដោយ​ឲ្យ​ជាតិ​សាសន៍​នោះ​មាន​អ្នក​ដឹក​នាំ​ដ៏​អាក្រក់ៗ។» (John Calvin) More