អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ត្រូវការ​ព្រះ​គុណ

    «គ្មាន​អ្វី​អាច​នឹង​រារាំង​ផែនការ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ក្នុង​ការ​ដែល​ទ្រង់​ប្រទាន​ព្រះ​គុណ​ដល់​យើង​នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ត្រូវ​ការ​នោះ​ឡើយ។» (John Piper) អាន​បន្ថែម