អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះគ្រីស្ទជាចំណុចស្នូល

    «យើងមិនអាចអះអាងថាសេចក្ដីពិតណាមួយត្រឹមត្រូវបានលុះត្រាតែយល់ ហើយលើកឡើងអំពីវាយ៉ាងច្បាស់លាស់សិន។ ហើយយើងក៏មិនអាចយល់សេចក្ដីពិតណាមួយបានយ៉ាងគ្រប់ទ្រង់ទ្រាយដែរ លុះត្រាតែយើងមើលវាក្នុងទំនាក់ទំនងតែមួយជាមួយសេចក្ដីពិតនានាក្នុងប្រព័ន្ធដែលព្រះគ្រីស្ទជាចំណុចស្នូល»។ (AA Hodge) អាន​បន្ថែម