អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះរាជបុត្រា​នៃ​ព្រះ

    «គឺ​ពី​ព្រះរាជបុត្រា​នៃ​ព្រះ ដែល​ខាង​ឯ​សាច់​ឈាម ទ្រង់​បាន​ចាប់​កំណើត​ក្នុង​ព្រះវង្សា​ហ្លួង​ដាវីឌ» (រ៉ូម ១:៣) អាន​បន្ថែម