អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​គុណ

    «ព្រះ​គុណ​បង្រៀន​យើង​កុំ​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​បាប ប៉ុន្តែ​ឲ្យ​រត់​គេច​ចេញ​ពី​វា។» (John MacArthur) More