អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អំពើល្អៗ​របស់​យើង

    «ព្រះ​លោហិត​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​មាន​ភាព​គ្រប់​គ្រាន់​ល្មម​ក្នុង​ការ​ដក​ចេញ​នូវ​កំហុស​ដែល​តោង​អំពើ​ល្អៗ​របស់​យើងយ៉ាង​ជាប់​។» (John Calvin) អាន​បន្ថែម