អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​អាទិត្យ​តែមួយ

    «ព្រះ​អាទិត្យ​តែមួយ​ក៏​អាច​​ធ្វើ​ឲ្យ​ទាន​រលាយ និង​ដី​ឥដ្ឋ​រឹង​​ដែរ ហើយ​ដំណឹង​ល្អ​តែមួយក៏​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​បុគ្គល​មួយ​ចំនួន​កែប្រែ​ចិត្ត និង​​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​នៅ​បន្ត​ក្នុង​អំពើបាប​ខ្លួន។» (Charles Spurgeon) អាន​បន្ថែម