អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ភស្តុតាង

    «ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​បញ្ចប់​ព័ន្ធកិច្ច​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​ប្រទាន​ឲ្យ​ទ្រង់​ធ្វើ ហើយ​ការ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ​គឺ​ជា​ភស្តុតាង​ដែល​បង្ហាញ​ថា ព្រះ​ជាម្ចាស់​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​នឹង​ព័ន្ធកិច្ច​នោះ។» (John Piper) អាន​បន្ថែម