អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ភាព​អាក្រក់នៃ​អំពើបាប

    «បុគ្គល​ណា​ដែល​យល់​អំពី​ភាព​អាក្រក់​នៃ​អំពើ​បាប​ដែល​មាន​ក្នុង​ដួងចិត្ត​គាត់ មាន​តែ​គាត់​ទេ​ដែល​ជា​អ្នក​ជឿ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​រឹងមាំ បាន​បង្កើត​ផលផ្លែ ហើយ​មាន​អត្ថប្រយោជន៍។» (John Owen) អាន​បន្ថែម