អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឧត្តុង្គឧត្តម

    «យើង​ត្រូវ​តែ​រំពឹង​ចង់​បាន​ភាព​ឧត្តុង្គឧត្តម​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទុក​ជា​រង្វាន់​ដ៏​ធំ​បំផុត លើស​ជាង​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​ដែល​លោកីយ៍​នេះ​អាច​នឹង​ឲ្យ​យើង​បាន។» (John Piper) អាន​បន្ថែម