អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មាន​ព្រះ​តែ​១

    មាន​ព្រះ​តែ​១ គឺ​ជា​ព្រះវរបិតា​នៃ​ទាំង​អស់ ដែល​ទ្រង់​ខ្ពស់​លើ​ទាំង​អស់ គង់​នៅ​កណ្តាល​ទាំង​អស់ ហើយ​សណ្ឋិត​នៅ​ក្នុង​ទាំង​អស់ (អេភេសូរ​ ៤:៦) អាន​បន្ថែម

  • in

    មាន​ព្រះ​តែ១

    «ពី​ព្រោះ​មាន​ព្រះ​តែ​១ ហើយ​មាន​អ្នក​សង្រួបសង្រួម​តែ​១ នៅ​កណ្ដាល​ព្រះ​នឹង​មនុស្ស គឺ​ជា​មនុស្ស​ដ៏​ជា​ព្រះ​គ្រីស្ទ​យេស៊ូវ​នោះ» (១ធីម៉ូថេ ២:៥) អាន​បន្ថែម