អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អញ​ធ្វើ​ឲ្យ​

    មើល អញ​ធ្វើ​ឲ្យ​មុខ​ឯង​បាន​រឹង​ត​នឹង​មុខ​គេ ហើយ​ក្បាល​ឯង​បាន​រឹង​ត​នឹង​ក្បាល​គេ​ដែរ (អេសេគាល ៣:៨) More