អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អ្នក​ណា​ដែលជឿ

    «អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ ហើយ​ទទួល​បុណ្យ​ជ្រមុជ​ទឹក នោះ​នឹង​បាន​សង្គ្រោះ តែ​អ្នក​ណា​ដែល​មិន​ព្រម​ជឿ នោះ​នឹង​ត្រូវ​ទោស​វិញ»។ (ម៉ាកុស ១៦:១៦) អាន​បន្ថែម