អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មានបន្ទូល​ថា

    «នោះ​ព្រះយេស៊ូ​ក៏​យាង​មក​ជិត​ពួកគេ​ មាន​បន្ទូល​ថា៖​ «ខ្ញុំ​បាន​ទទួល​សិទ្ធិ​អំណាច​ទាំងអស់​ ទាំង​នៅ​ស្ថានសួគ៌​ និង​នៅ​ផែនដី​»។ (ម៉ាថាយ២៨:១៨ គគខ) អាន​បន្ថែម