អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​គ្មាន​អ្នក​ណា​ដឹង​ទេ

    «ឯ​ត្រង់​ថ្ងៃ និង​ពេល​កំណត់ នោះ​គ្មាន​អ្នក​ណា​ដឹង​ទេ ទោះ​ទាំង​ពួក​ទេវតា​ដែល​នៅ​លើ​ស្ថានសួគ៌​ក៏​មិន​ដឹង​ដែរ ជ្រាប​តែ​ព្រះវរបិតា​នៃ​ខ្ញុំ​ប៉ុណ្ណោះ» (ម៉ាថាយ ២៤:៣៦) អាន​បន្ថែម