អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ប្រមូល​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ

    «ត្រូវ​ប្រមូល​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ ទុក​សំរាប់​ខ្លួន នៅ​ឯ​ស្ថាន​សួគ៌​វិញ ដែល​ជា​កន្លែង​គ្មាន​កន្លាត ឬ​ច្រែះ​ស៊ី​បំផ្លាញ​ឡើយ ក៏​គ្មាន​ចោរ​ទំ​លុះ ឬ​ប្លន់​ផង» (ម៉ាថាយ ៦:២០) អាន​បន្ថែម