អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចូរ​ឲ្យ​គ្រប់​គ្នា

    «ដូច្នេះ បង​ប្អូន​ស្ងួន​ភ្ងា​អើយ ចូរ​ឲ្យ​គ្រប់​គ្នា​បាន​ឆាប់​នឹង​ស្ដាប់ ក្រ​នឹង​និយាយ ហើយ​យឺត​នឹង​ខឹង​ដែរ។» (យ៉ាកុប ១:១៩) More