អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជិត​យាង​មក​ហើយ

    «ចូរ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​អត់​ធ្មត់​ដូច្នោះ​ដែរ ទាំង​តាំង​ចិត្ត​ឲ្យ​ខ្ជាប់​ខ្ជួន​ឡើង ដ្បិត​ព្រះ​អម្ចាស់​ជិត​យាង​មក​ហើយ» (យ៉ាកុប ៥:៨) អាន​បន្ថែម