អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    រង្វាន់​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់

    «រង្វាន់​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ល្អ​ប្រសើរ​លើស​ជាង​អំណាច! គ្មាន​អំណាច​ណា​នៅ​លើ​ផែនដី​នេះ​ប្រសើរ​ជាង​អំណាច​នៃ​ការ​ធ្វើ​ជា​បុត្រាបុត្រី​របស់​ព្រះ​ដែល​មាន​ពេញ​ដោយ​ព្រះ​ចេស្ដា​នោះ​ឡើយ។»​ (John Piper) អាន​បន្ថែម