អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ប្រាជ្ញា

    «សេចក្ដីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាដើមចមនៃប្រាជ្ញា ហើយការដែលស្គាល់ដល់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធ នោះគឺជាយោបល់»។ (សុភាសិត ៩:១០) អាន​បន្ថែម