អត្ថបទថ្មីៗ

 • in ,

  ផ្សាយ​ដំណឹងល្អ​ជា​ថ្មី

  ចូរ​ផ្សាយ​ដំណឹងល្អ​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ ពីព្រោះ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នឹង​ប្រើប្រាស់​ដំណឹងល្អ​នេះ​ដើម្បី​នាំ​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​ថ្មី។ អាន​បន្ថែម

 • in

  សេចក្ដី​ពិត ->សេរីភាព

  «ពេល​នោះ​ អ្នក​រាល់គ្នា​នឹង​ស្គាល់​សេចក្ដី​ពិត​ ហើយ​សេចក្ដី​ពិត​នឹង​ដោះ​អ្នក​រាល់គ្នា​ឲ្យ​មាន​សេរីភាព។»​ (យ៉ូ​ហាន ៨:៣២ គគខ) អាន​បន្ថែម

 • in

  ដើម្បី​អ្វី?

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​ប្រើ​ប្រាស់​រាល់​ភាព​កម្សោយ និង​ដែន​កំណត់​របស់​យើង ដើម្បី​រំឭក​យើង​អំពី​សេចក្ដី​ពិត​ដ៏​សំខាន់ៗ ហើយ​ក៏​ដើម្បី​បន្សុទ្ធ​ទំនុក​ចិត្ត​របស់​យើង​លើ​ទ្រង់​ជា​ថ្មី​ដែរ។» (Travis Myers) អាន​បន្ថែម

 • in

  ការ​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ

  «ឯ​ព្រះទ្រង់​ជា​វិញ្ញាណ ហើយ​អ្នក​ណា​ដែល​ថ្វាយ​បង្គំ​ទ្រង់ នោះ​ត្រូវ​តែ​ថ្វាយ​បង្គំ ដោយ​វិញ្ញាណ និង​សេចក្ដី​ពិត​ដែរ។» (យ៉ូហាន ៤:២៤) អាន​បន្ថែម